GENERAL TERMS AND CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN NV FLANDERS INTERNATIONAL AIRPORT


Artikel 1: Offertes en overeenkomst
1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een eventuele afwijking of wijziging van deze voorwaarden noodzaakt het voorafgaand schriftelijk akkoord van Flanders International Airport.

1.2 De offertes zijn 1 maand geldig, behoudens andersluidende vermelding in de offerte. Een handling offerte voor een bepaalde vlucht is slechts geldig tot de voorziene vluchtdatum.

1.3 Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege Flanders International Airport. Voorgestelde materialen / diensten / goederen zijn steeds onder voorbehoud van continuïteit ervan bij de leverancier van Flanders International Airport. Flanders International Airport behoudt zich het recht voor om gelijkwaardige zaken te leveren.

1.4. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop de offerte van Flanders International Airport binnen de gestelde termijn schriftelijk is aanvaard door de klant, en door deze ondertekend is overhandigd, teruggestuurd per fax, per e-mail of per post naar de afzender.

1.5 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, BTW-tarief en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Flanders International Airport, heeft deze het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen, mits voorafgaande schriftelijke melding aan de klant. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

1.6. Leveringstermijnen en / of uitvoeringstermijnen worden opgegeven bij benadering en zijn niet bindend voor Flanders International Airport. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan Flanders International Airport te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2: Ondeelbaarheidsclausule
Alle tussen de klant en / of een met de klant verbonden onderneming enerzijds en Flanders International Airport en / of een met Flanders International Airport verbonden onderneming anderzijds bestaande en / of toekomstige schuldvorderingen vormen één economisch geheel. Alle door de klant en / of door een met de klant verbonden onderneming aangegane verbintenissen ten aanzien van Flanders International Airport en / of een met Flanders International Airport verbonden onderneming worden aldus geacht te behoren tot eenzelfde ondeelbare handelsrelatie.

Artikel 3: Betaling
3.1 Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum op de maatschappelijke zetel. Bij gebrek aan gemotiveerd en schriftelijk protest van de factuur binnen de 8 dagen na haar ontvangst (steeds met vermelding van factuurnummer en -datum), wordt de klant geacht deze factuur voorbehoudsloos en in al haar onderdelen, met inbegrip van de (kwaliteit van de) uitgevoerde prestaties / dienstverlening, te hebben aanvaard.

3.2. Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.

3.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingkosten – het schuldsaldo verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % op het totaal der gevorderde factuurbedragen of – saldi, dit met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  
Artikel 4: Retentierecht
Flanders International Airport is gerechtigd om de teruggave van het luchtvaartuig of andere goederen, eigendom van de klant en in bezit van Flanders International Airport, op te schorten, indien de klant welkdanige factuur niet betaalt, en dit tot volledige betaling van alle openstaande bedragen.

Artikel 5: Risico
Ingeval het luchtvaartuig in het kader van de overeenkomst gestationeerd wordt op terreinen van of gehuurd door Flanders International Airport, blijft het risico steeds bij de klant.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 De verbintenissen van Flanders International Airport zijn steeds middelenverbintenissen.

6.2. Flanders International Airport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
- het niet nakomen van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht of ‘vreemde oorzaak’. In geval van vreemde oorzaak en overmacht (artikel 1147 en 1148 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leiden, is Flanders International Airport van rechtswege gemachtigd om zijn verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan schriftelijk te hebben verwittigd. In dat geval kan zij niet tot schadevergoeding gehouden zijn, ook niet voor laattijdige uitvoering. Worden conventioneel als ‘vreemde oorzaken’ en overmacht aangeduid (niet – limitatief): oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weerverletdagen, bijzondere weersomstandigheden, sneeuw, brand, natuur en/of andere rampen, diefstal, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, onmogelijkheid of onwil in hoofde van de leverancier om bepaalde zaken te leveren, en dit zowel wanneer deze ‘vreemde oorzaken’ of overmacht zich voordoen bij Flanders International Airport als bij zijn leveranciers.
- de vertraging in de uitvoering van de werken, voor zover niet werkelijk onredelijk en niet uitsluitend aan Flanders International Airport te wijten.
- alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de overeenkomst zoals bv. financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie.

6.3. De aansprakelijkheid van Flanders International Airport is in ieder geval beperkt tot het door de verzekering van Flanders International Airport gedekte bedrag.

6.4. Flanders International Airport kan slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van grove fout of opzet.

6.5. De klant vrijwaart Flanders International Airport voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde prestaties / goederen, waardoor de maximale verplichtingen van Flanders International Airport ten aanzien van de klant zouden worden overschreden. De klant verbindt zich ertoe Flanders International Airport op de hoogte te stellen van alle klachten die hij met betrekking tot de geleverde diensten / goederen ontvangt.

Artikel 7: Middelen van optreden
7.1. Bij niet – nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting, indien de klant de uitvoering van de werken onmogelijk maakt of welkdanige tekortkoming begaat die de verdere samenwerking bemoeilijkt, behoudt Flanders International Airport zich het recht voor om, mits een aangetekende ingebrekestelling gedurende 2 werkdagen zonder gunstig gevolg is gebleven en mits aangetekende melding in die zin door Flanders International Airport, één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen:
- de verdere uitvoering van de specifieke of enig andere overeenkomst met de klant of met een aan de klant verbonden en / of geassocieerde onderneming op te schorten tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen of tot de begane tekortkoming integraal hersteld is;
- de overeenkomst of enig andere overeenkomst met de klant of met een aan de klant verbonden en / of geassocieerde onderneming zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te verbreken lastens de klant;
- nog niet geleverde orders, prestaties en diensten van de klant of een aan de klant verbonden en / of geassocieerde onderneming te annuleren.

7.2. Dit onverminderd het recht in hoofde van Flanders International Airport om vergoeding te vorderen voor de geleden schade.

Artikel 8: Opzegging van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst lastens één van de partijen
8.1 Wanneer de overeenkomst opgezegd wordt door de klant (in toepassing van art. 1794 B.W.), zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties verhoogd met een vergoeding voor de winstderving, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Flanders International Airport om te bewijzen dat zij een hoger bedrag aan winst gederfd heeft.

8.2. Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt lastens de klant, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zal de klant minstens verplicht zijn de vergoedingen zoals opgenomen in art. 8.1 te betalen, te vermeerderen met de schade als gevolg van de contractuele tekortkoming.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt, ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.